Algemene huurvoorwaarden


Alle prijzen zijn in euro exclusief BTW, exclusief transport. Legimitatie verplicht tonen (paspoort).

Aanvang huur op het moment van het verlaten van het pand. Einde huur bij terugkeer in het pand van uitgifte. Huurder is verantwoordelijk voor looptijd huurperiode. Behoudens anders sluitend schriftelijk beding, dient de huurder de toestellen terug te brengen bij het einde van de huur op de maatschappelijke zetel. Leveren en ophalen gebeurt enkel op begane grond.

Bij gebruik van verhuurde goederen zijn deze vanaf het moment van overdracht voor risico van de opdrachtgever, die zorg dient te dragen voor verzekering bij een solide maatschappij. Minimale huurperiode 1 dag (huurdag = 24 uur). Klachten binnen 12 uur na ophalen melden. Betaling gebeurt op factuur, die zal worden opgesteld op het einde van de huurperiode/per 8 weken. Onze facturen zijn contant betaalbaar. Eventuele klachten dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid, steeds te gebeuren per aangetekend schrijven en uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling zullen onze facturen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een conventioneel schadebeding van 10 % met een minimum van € 100,00, alsook met verwijlintresten ad 1% per begonnen maand. Bij geschillen zullen enkel de rechtbanken van het kanton Beringen of arrondissement Hasselt bevoegd zijn.